ADR opleidingen die u bij ond kunt volgen zijn ADR Basis, ADR tank, ADR herhaling ADR verlenging Gevaarlijke stoffen. eigenrijder gevaarlijkestoffen gevaarlijke stoffen ADR vervoer. Opleidingen die wij verder aanbieden zijn ADR veiligheidsadvies en gevaarlijke stoffen en ADR eigenrijder, Simon Jolmers advies, bemiddeling, gevaarlijke stoffen vervoer en ook de vakopleiding beroepsgoederen vervoer met de modules calculatie, financieel management voor de NIWO vergunning.

ADR opleidingen

De ADR wetgeving

Het gebruik van gevaarlijke stoffen - chemische industrie - is de laatste jaren enorm toegenomen. Door deze toename wordt uiteraard de transportsector ook vaker geconfronteerd met gevaarlijke stoffen: opslag, verpakken, laden, verplaatsen en lossen.

Dit heeft al in 1957 geleid tot het invoeren van het “Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, afgekort tot ADR. De Nederlandse vertaling hiervan luidt: ”Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg”.
De Nederlandse wetgeving kent de WVGS:  “Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen”.
Eén van de uitvoeringsbesluiten van de WVGS is het  VLG:
“Reglement voor vervoer over land van gevaarlijke stoffen”.
Het VLG implementeert het ADR in de Nederlandse wetgeving.

Uit voorgaande kan men afleiden dat het transport van gevaarlijke stoffen over de weg met zeer veel voorschriften  rekening moet houden.

ADR opleiding gevaarlijke stoffen

Jolmers Veiligheid & Advies is gespecialiseerd in opleidingen en regelgeving rondom het VLG / ADR.
Veel transportbedrijven laten hun personeel door ons opleiden en/of laten hun “ADR problemen” door ons oplossen. Door een beroep op ons te doen als “externe veiligheidsadviseur ADR”.

Europees erkend diploma ADR

Jolmers Veiligheid & Advies leidt u op voor het Europees-erkende diploma ADR. Wij geven zowel de Nederlandse als de Duitse opleiding. Veruit de meeste klanten kiezen voor onze snelle Duitse variant.
Het behaalde “Europese ADR-certificaat” geeft exact dezelfde rechten als elk ander Europees ADR-certificaat, m.a.w. de waarde en de geldigheid van het ADR certificaat is precies gelijk of u het diploma nou behaalt in Duitsland, Nederland, België, etc. Lees verder

De hele cursus is vanzelfsprekend in het Nederlands!

ADR VLG certificaat ADR VLG certificaat

Voordelen Duitse opleiding:

 • De ADR examens worden door ons zelf georganiseerd en worden door de IHK afgenomen, direct na de ADR cursus op dezelfde cursusdag.
  Dus: geen verlies van extra examen dagen!
 • Het Duitse ADR examen bestaat uitsluitend uit meerkeuze vragen, dus GEEN mondeling gedeelte. Het ADR examen is daardoor aanzienlijk eenvoudiger !
 • De cursus wordt in het Nederlands gegeven.
 • Als u tijdens de cursus actief meedoet, heeft u geen / heeft u nauwelijks huiswerk !
 • De geldigheid van alle, bij ons behaalde, Duitse ADR certificaten is 5 jaar!
 • We kunnen u normaal vrijwel altijd binnen een maand plaatsen!
 • Koffie en lunch zijn in de prijzen inbegrepen.
 • Ons percentage geslaagden ligt al vele jaren tussen de  95% en 100% !
 • Op de basiscursus is SOOB subsidie van toepassing.
 • Examengarantie, ook voor cursisten die moeite hebben met leren.
 •  
 • Een ADR basisopleiding kost €440,00 all-in
 • Een ADR herhaling kost €325,00 all-in


ADR Basis cursus

Dit is verplicht bij het vervoeren van ADR gevaarlijke stoffen als stukgoed of als losgestorte lading in andere voertuigen dan in tanks. De cursus duurt 2 1/2 dag inclusief examen. <lees verder>

klasse 3 klasse 4klasse 5.2klasse 8

Herhalingscursus

De herhalingscursus heeft als doel de kennis van de bestuurder op peil te houden en duurt 1 1/2 dag. U verlengt met 1 examen uw certificaten ADR die u al bezit! <lees verder>

Specialisatie cursus Tankvervoer

Dit is een aanvulling op het basiscertificaat voor chauffeurs van tankauto’s, tankcontainers e.d. met gevaarlijke vloeistoffen.
De cursus Tankvervoer duurt in totaal 1 1/2 dag inclusief examen. <lees verder>

Specialisatie cursus KLASSE 1

Klasse 1klasse 1.4klasse 1.5klasse 1.6

Specialisatie cursus voor Klasse 1 explosieve stoffen en voorwerpen.
U moet voor dat u deze cursus mag doen minimaal in het bezit zijn van een ADR stukgoed (basis) certificaat. <lees verder>

Specialisatie cursus KLASSE 7

klasse 7klasse 7 IIklasse 7 III

Specialisatie cursus voor Klasse 7, de radioactieve stoffen en voorwerpen. Na het behalen van dit examen mag u wettelijk radioactieven transporteren .
U kunt deze cursus alleen als aanvulling op minimaal ADR stukgoed certificaat bezit.<lees verder>1. Inleiding Het vervoer van gevaarlijke stoffen is een specialisme. Immers giftigheid, brandbaarheid, explosiviteit, agressiviteit en radioactiviteit zijn stofeigenschappen waarmee mens, dier en milieu nooit onbedoeld in aanraking mogen komen. Transport is een onmisbare schakel tussen producent en gebruiker. Het is begrijpelijk dat voor het transport van juist deze stoffen pittige voorschriften zijn opgesteld. Onze opleidingen ADR hebben als doel transportondernemingen en haar personeel Op te leiden opdat zij veiliger gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren over de weg. 2. Wat is ADR 2.1 Introductie De letters ADR zijn de afkorting van een Europese overeenkomst inzake het internationale vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen. In het Frans heet deze overeenkomst: Accord Européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route. ‘Het ADR’ zoals dat gewoonlijk wordt genoemd, bestaat sinds 1957. Een klein aantal landen heeft toen uniforme voorwaarden opgesteld voor het indelen, verpakken, kenmerken en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Daarmee is meteen de essentie van het ADR aangegeven. Anno 2002 is het ADR er nog steeds. Alleen doen er inmiddels 38 landen aan mee. Praktisch gezien betekent dit dat transporten door Europa plaatsvinden onder dezelfde voorschriften. Behalve een bundeling van voorschriften voor het internationale (handels)verkeer is het ADR door de Europese Unie van toepassing verklaard in het binnenlandse verkeer in elk van de lidstaten (zie ook hoofdstuk 4). De kraamkamer van het ADR staat in Genève. Daar houdt de Economische Commissie Europa (ECE) van de Verenigde Naties (UN) zich bezig met de instandhouding en actualisering van het ADR. Actualisering vindt elke twee jaar plaats. Daarom kunnen sommige gegevens in deze handleiding na 31 december 2004 gewijzigd zijn. 2.2 Het ADR en de wet Een overeenkomst op zich is geen wet. Om het ADR van toepassing te verklaren en daarmee handhaafbaar te maken, is in Nederland de volgende structuur van kracht: Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) | Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen (BVGS) | De Regeling Vervoer over land van Gevaarlijke Stoffen (VLG) | Bijlage 1 van de VLG: het ADR ADR gevarenklassen en labels Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Ga naar: navigatie, zoeken Een Gevarenlabels op een goederenwagon, in dit geval betreft het een brandbare koolwaterstof. Er zijn heel veel stoffen die door hun specifieke eigenschappen tot de groep van gevaarlijke stoffen behoren. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen zijn deze ingedeeld in gevarenklassen. Voor het goederenvervoer is het van belang dat gevaarlijke stoffen worden ingedeeld in bepaalde groepen. Het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen is in sommige tunnels verboden. In Nederland zijn de tunnels onderverdeeld in twee categorieën: • I - verboden voor tankvervoer van brandbare en/of giftige gassen. • II - verboden voor nagenoeg alle vervoer van gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is in Europa geregeld in het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). [bewerk] ==Indeling== Indeling van de gevarenklassen in groepen stoffen die tijdens het vervoer een gelijksoortig hoofdgevaar bezitten: Klasse 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen Daartoe behoren: sub-klasse 1.1 Gevaar voor massa-explosie sub-klasse 1.2 Gevaar voor scherfwerking, geen gevaar voor massa-explosie sub-klasse 1.3 Gevaar voor brand, maar weinig gevaar voor scherfwerking en drukwerking sub-klasse 1.4 Gering gevaar voor ontploffing sub-klasse 1.5 Zeer ongevoelige stoffen en voorwerpen, wel gevaar voor massa-explosie sub-klasse 1.6 Uiterst ongevoelige stoffen en voorwerpen, zeer gering ontploffings gevaar. Klasse 2 Gassen Daartoe behoren: Brandbare gassen Verstikkende gassen Giftige gassen Oxiderende gassen Corrosieve gassen Klasse 3 Brandbare vloeistoffen Daartoe behoren: Verpakkingsgroep I Brandbare vloeistoffen met een [[kookpunt]] tot 35 ?C, die tevens sterk bijtend of zeer giftig zijn. Verpakkingsgroep II Brandbare vloeistoffen met een [[vlampunt]] lager dan 23 ?C en een [[kookpunt]] boven 35 ?C. Verpakkingsgroep III Vloeistoffen met een [[vlampunt]] tussen 23 ?C en 60 ?C en een [[kookpunt]] boven 35 ?C alsmede [[Diesel (brandstof)|gasolie]], [[Diesel (brandstof)|dieselolie]] en lichte [[stookolie]] vanwege hun overeenkomstige eigenschappen. Klasse 4.1 Brandbare vaste stoffen Klasse 4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen Klasse 4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen Klasse 5.1 Oxiderende stoffen Klasse 5.2 Organische peroxiden Klasse 6.1 Giftige stoffen Klasse 6.2 Infectueuze stoffen Klasse 7 Radioactieve stoffen Klasse 8 Bijtende stoffen Daartoe behoren: Zuren Basen Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen licht ontvlambare vloeistof (benzine) De gevarenklasse staat in combinatie met een stofidentificatienummer vermeld op een rechthoekig oranje bord. Het Gevaarsidentificatienummer (GEVI) - ook wel Kemler-getal of Kemler-code genoemd - staat altijd boven het stofidentificatienummer. De symbolen in de gevaarscode komen grotendeels overeen met de stofklassen: GEVI en UN nummer vermelding 2 ontsnappen van een gas t.g.v. druk of van een scheikundige reactie 3 brandbaarheid van vloeistoffen (gas) en gassen, of voor zelfverhitting vatbare vloeistoffen 4 brandbaarheid van vaste stoffen, of voor zelfverhitting vatbare stoffen 5 verbranding bevorderende (oxiderende) werking 6 giftigheid of gevaar voor besmetting 7 radioactiviteit 8 corrosiviteit (bijtende werking) 9 als eerste cijfer: diverse gevaren (onder andere milieugevaarlijk) 9 als laatste cijfer: gevaar voor spontane hevige reactie X gevaarlijke reactie met water Een dubbel cijfer geeft een versterking van het gevaar aan (bv. 3= brandbaar; 33 = licht ontvlambaar). Bijzondere gevaarsidentificatienummers zijn: 22 diepgekoeld gas 333 voor zelfontbranding vatbare vloeistof 44 brandbare vaste stof bij hoge temperatuur en in gesmolten toestand 606 besmettelijke stof 99 verwarmde stof (diverse gevaarlijke stoffen) Als de stof in meerdere gevarenklassen valt, worden de getallen achter elkaar geschreven. Enkele voorbeelden: De aanduiding 885 - 1829 wil zeggen dat de wagen zwavelzuuranhydride vervoert en de cijfers 33 - 1088 betekenen dat de tank op de auto acetaldehyde-diethylacetaat bevat en 33 - 1203 wil zeggen dat het gaat om koolwaterstoffen, mengsels - vloeibaar (benzine). Naast bovenvermelde aanduiding is nog een tweede aanduiding aangebracht in de vorm van een symbool en de gevarenklasse. De volgende symbolen kunnen worden gebruikt om de gevaren aan te geven: Bovenstaande symbolen staan op voertuigen in de bovenste helft van een op de punt geplaatst vierkant in verschillende kleuren of combinaties van kleuren; in de onderste helft wordt het cijfer van de bijbehorende gevarenklasse vermeld. Meestal wordt het als etiket opgeplakt afhankelijk van de lading.